• MgA. Michael Franče
 • IČ: 04408063
 • se sídlem: Podjavorinské 1596/2, Praha – Chodov, 149 00, Česká republika
 • zapsáno v živnostenském rejstříku vedeném na Úřadu městské části Praha 11     
 •           
 • kontaktní údaje:
 • email: michael.france@fra-gile.com
 • telefon: +420602604976
 • https://www.fra-gile.com/
 • (dále jen „prodávající“)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (OP) podnikatele Michaela Franče, IČO: 04408063, se sídlem Podjavorinské 1596/2, Praha – Chodov, 149 00, Česká republika jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo jiné smlouvy (Kupní smlouva či Smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (Kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fra-gile.com/e-shop/ (Webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti stran při využívání webové stránky Prodávajícího a další související právní vztahy.
 2. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy, i pokud na ně ve Smlouvě není explicitně odkazováno. Kupující uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas se zněním těchto OP, které jsou platné a účinné pro smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím ke dni uzavření Smlouvy a potvrzuje, že tyto OP jsou její nedílnou součástí.
 3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 4. Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 5. Uživatelský účet
 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce Prodávajícího může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (Uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto OP).
 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Objednávka zboží
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije a objednávka zboží je tedy pouze návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Kupujícího.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a včetně informace, zda cena zahrnuje DPH či nikoliv. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 4. Pro objednání zboží Kupující objednávané zboží „vloží“ do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží
 2. ceně zboží
 3. způsobu úhrady kupní ceny zboží
 4. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(Objednávka)

 1. Výše uvedené informace ve vztahu ke zboží dle článku 3.4 jsou  k dispozici Kupujícímu na webovém rozhraní před uzavřením Smlouvy.
 2. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (elektronická adresa Kupujícího).
 3. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u Prodávajícího závazně objednává zboží uvedené v Objednávce, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání Objednávky. Vyplnění všech údajů a náležitostí předepsaných ve formuláři je podmínkou platnosti Objednávky.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nebo je Kupující osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Prodávajícímu. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku zboží uvedeného na webové stránce.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo v Uživatelském účtu. To neplatí pro objednání zboží popsaného v následujícím odstavci.
 7. Pokud se jedná o zboží, které není zobrazeno v nabídce Prodávajícího a má být Prodávajícím pro Kupujícího vyrobeno či zvláštně upraveno čistě dle jeho individuálních požadavků (Zboží dle návrhu Kupujícího), Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou a zašle mu na adresu jeho elektronické pošty návrh zpracování. Smlouva je uzavřena až po vzájemně potvrzeném schválení návrhu zboží a jeho ceny, a případných dalších podmínek platby a procesu výroby zboží. Prodávající není povinen potvrdit objednávku dle tohoto čl. 3.11.
 8. Prodávající používá při výrobě zboží vlastní materiál. Prodávající použije materiál dodaný Kupujícím jen tehdy, pokud se na tom Prodávající a Kupující výslovně písemně dohodnou (či v emailové komunikaci). Prodávající nepřebírá odpovědnost za kvalitu materiálu dodaného Kupujícím a jeho případnou nevhodnost ke zhotovení zboží, nejedná-li se o nevhodnost, která je zjevná.
 9. Kupní smlouva
 1. Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření Kupní smlouvy Kupujícího s Prodávajícím. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v souladu s čl. 3.10 nebo 3.11 doručením potvrzení objednávky (akceptací), které Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
 2. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a těmito OP, které jsou nedílnou součástí takové Smlouvy. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v Objednávce v termínu dle OP a do místa dodání zboží uvedeného v Objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží (pokud ji již neuhradil předem přes webové rozhraní) a cenu za dopravu zboží uvedenou v Objednávce.
 3. Cena zboží a platební podmínky
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 1611838018/3030, vedený u společnosti AirBank (Účet prodávajícího)
 2. bezhotovostně platební kartou
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bankovního převodu je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě platby platební kartou je kupní cena splatná ihned přes webové rozhraní.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím zboží Kupujícím. Vlastnické právo přechází na Kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 6. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.
 7. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku (včetně kupní ceny zboží) po dobu delší než 14 dnů je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit oznámením doručeným Kupujícího emailem.
 8. Odstoupení od Smlouvy
 1. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Pokud byla Kupní smlouva uzavřena s Kupujícím – spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku a netýká se zboží na objednávku či zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele či pro jeho osobu, má Kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
 3. Pokud lze od Smlouvy odstoupit, má Kupující právo tak učinit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, je však povinen dodržet ustanovení tohoto čl. 6.3 a čl. 6.4 a 6.5. Konkrétní postup je následující:
 4. Kupující ve výše uvedené lhůtě zašle odstoupení od Smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy na michael.france@fra-gile.com s tímto textem:

„Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ______ a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo: ______ “
Datum a podpis.

 1. Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení odstoupení.
 1. Kupující doručí zboží na adresu Prodávajícího do 14 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od Smlouvy.
 2. Kupující musí zboží vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozené, opotřebené, případně budou způsobeny další škody, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Dodání zboží a přeprava
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží ani při opakovaném dodání, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Kupující je kromě ostatních nároků Prodávajícího povinen nahradit Prodávajícímu veškerou škodu vzniklou odstoupením od Smlouvy.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud Kupující zboží převezme, je povinen bezodkladně popsat poškození a dále oznámit neúplnou či poškozenou zásilku Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 5. Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující bere na vědomí, že barva zboží se v důsledku použití přírodních materiálů může lišit od barevného vyobrazení na webu. Taková odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci.
 2. Prodávající Kupujícího výslovně upozorňuje a Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že vzhledem k ruční výrobě zboží a k tomu, že každý jednotlivý kus je originál, se objednaný výrobek (zboží) může lišit od fotografie na e-shopu, ovšem pouze v nepodstatném rozsahu.
 3. Poškození či zničení zboží či ztráta jeho součásti v důsledku nesprávného zacházení není důvodem reklamace.
 4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.
 5. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř. kopii nákupního dokladu, volbu způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 6. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Vzhledem k povaze zboží a ruční výrobě nelze vyrobit nové zboží zcela identické s původním zbožím.
 7. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.
 8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
 9. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 10. Ochrana práv duševního vlastnictví
 1. Kupující bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené Prodávajícím včetně jeho fotografií, stejně jako reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek jsou chráněna dle autorského zákona, případně zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, v platném znění. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn vyrobit či nechat vyrobit kopie zboží či jej dál prodávat, stejně jako jakýmkoliv způsobem šířit či kopírovat reklamní materiály, fotografie, obrázky apod. Prodávající je oprávněn kdykoliv svůj případný souhlas odvolat. Kupující je oprávněn konkrétní zakoupené zboží použít pouze pro svoji osobní potřebu nebo je darovat nebo prodat třetí osobě, není však oprávněn design zboží či jakékoli součásti zboží použít pro výrobu totožného zboží nebo jeho součástí nebo napodobenin zboží či jeho součástí a takové výrobky dále prodávat či jinak poskytovat třetím osobám, není ani oprávněn design zboží jakýmkoli jiným způsobem užít. Fotografie, reklamní materiály a jiné materiály či výstupy, které jsou Kupujícímu dostupné na webovém rozhraní či jinak v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, není Kupující oprávněn užít jinak než pro účely svého nahlížení na webové stránce nebo v rámci emailové komunikace s Prodávajícím, a to pouze pro účely rozhodnutí ohledně zakoupení zboží. Koupě zboží není spojeno s poskytnutím žádné licence či jiného oprávnění  k užití zboží, jeho designu a k jakýmkoli zmíněným vyobrazením, materiálům, dokumentům či výstupům, designu webového rozhraní, logům, ochranným známkám či jiným předmětům autorského práva, duševního či průmyslového vlastnictví, které jsou dostupné na webovém rozhraní či jinak Kupujícímu dostupné v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že oprávnění Kupujícího k užití zboží či jiných zde zmíněných předmětů se omezuje na užití výslovně Kupujícímu dovolené v těchto OP a jakákoli taková oprávnění jsou nevýhradní.
 2. Prodávající je jakožto autor zboží oprávněn bez nutnosti souhlasu Kupujícího vyrobit stejné či obdobné zboží pro jiného Kupujícího.
 3. Uzavřením Kupní smlouvy Kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému ani jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) Prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
 4. Pro vyloučení pochybností, Kupující souhlasí, že Prodávající je oprávněn uveřejnit fotografie zboží zakoupeného Kupujícím na webu Prodávajícího, internetu, propagačních materiálech apod., a dále je Prodávající oprávněn design zboží a jeho fotografické, audiovizuální či jiné zachycení jakýmkoli způsobem a bez jakéhokoli omezení užít. Prodejem zboží Kupujícímu se v žádném ohledu neomezují autorská práva, práva duševního či průmyslového vlastnictví Prodávajícího k danému zboží. Odchylné ujednání vyžaduje písemnou dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 8. Není-li v těchto OP výslovně uvedeno jinak (zejména v čl. 9.4), Prodávající a Kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací (Důvěrné informace). Tato povinnost trvá i po ukončení Kupní smlouvy. Není-li v těchto OP výslovně uvedeno jinak (zejména v čl. 9.4), Prodávající a Kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné Důvěrné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním Kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 občanského zákoníku v případě, že byly upozorněni na skutečnost, že konkrétní Důvěrné informace jsou předmětem obchodního tajemství. Za Důvěrné informace se nepovažují informace běžně dostupné z otevřených veřejných zdrojů ani informace dostupné z jiných zdrojů než od druhé strany Smlouvy. Za porušení tohoto čl. 9.8 se nepovažuje poskytnutí informací příslušnou stranou jejím odborným poradcům a/nebo zaměstnancům v nezbytném rozsahu, v jakém je potřebují znát pro řádný výkon své činnosti pro příslušnou stranu, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti nebo smluvní povinností k zachování důvěrnosti informací minimálně v rozsahu povinností dle tohoto čl. 9.8 a informace zveřejněné příslušnou stranou na základě povinnosti uložené právními předpisy.
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Podmínky ochrany osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, naleznete v dokumentu “Zásady ochrany soukromí”.
 11. Doručování
 12. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na jím sdělenou poštovní adresu.
 13. Závěrečná ustanovení
 1. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
 3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou či související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením těch jeho ustanovení, která by znamenala aplikaci práva cizího státu. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů včetně předpisů práva EU.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího:
 1. adresa pro doručování Podjavorinské 1596, Praha – Chodov, 149 00
 2. adresa elektronické pošty michael.france@fra-gile.com

V Praze dne 26.05.2021